• همایش " هنر ارتباط با مشتری" // قسمت اول
 • تام شرایتر
 • همایش " هنر ارتباط با مشتری" // قسمت اول
 • همایش " هنر ارتباط با مشتری" // قسمت اول
 • ال بزرگ
 • همایش " هنر ارتباط با مشتری" // قسمت اول
 • همایش " هنر ارتباط با مشتری" // قسمت اول
 • همایش " هنر ارتباط با مشتری" // قسمت اول
 • همایش " هنر ارتباط با مشتری" // قسمت اول
 • همایش " هنر ارتباط با مشتری" // قسمت اول
 • همایش " هنر ارتباط با مشتری" // قسمت اول
 • همایش " هنر ارتباط با مشتری" // قسمت اول
 • همایش " هنر ارتباط با مشتری" // قسمت اول
 • همایش " هنر ارتباط با مشتری" // قسمت اول
 • همایش " هنر ارتباط با مشتری" // قسمت اول
 • همایش " هنر ارتباط با مشتری" // قسمت اول
همایش " هنر ارتباط با مشتری" // قسمت اولتام شرایترهمایش " هنر ارتباط با مشتری" // قسمت اولهمایش " هنر ارتباط با مشتری" // قسمت اولال بزرگهمایش " هنر ارتباط با مشتری" // قسمت اولهمایش " هنر ارتباط با مشتری" // قسمت اولهمایش " هنر ارتباط با مشتری" // قسمت اولهمایش " هنر ارتباط با مشتری" // قسمت اولهمایش " هنر ارتباط با مشتری" // قسمت اولهمایش " هنر ارتباط با مشتری" // قسمت اولهمایش " هنر ارتباط با مشتری" // قسمت اولهمایش " هنر ارتباط با مشتری" // قسمت اولهمایش " هنر ارتباط با مشتری" // قسمت اولهمایش " هنر ارتباط با مشتری" // قسمت اولهمایش " هنر ارتباط با مشتری" // قسمت اول

همایش " هنر ارتباط با مشتری" // قسمت اول

به گزارش فروش مستقیم: همایش بزرگ " هنر ارتباط با مشتری" با حضور ۷۰۰ نفر از فعالان، راهبران و مدیران صنعت فروش مستقیم ایران و با سخنرانی تام ال بزرگ شرایتر در سالن همایش‌های بین‌المللی جزیره کیش برگزار شد.

همایش " هنر ارتباط با مشتری" // قسمت اول

Copyright © 2016 - AMLMnews by Daustany